Kaspersky
Sticky Tutorial

Community rules

 • 22 January 2019
 • 6 replies
 • 8680 views

Userlevel 5
 • Platinum Junior Helper
 • 4 replies

General provisions of the Kaspersky Community

 • The Community of Kaspersky product users was created for the purpose of resolving issues encountered while using Kaspersky products.
 • The Community portal provides help to users with commercial licenses and trial licenses, and to users of free utilities (if a Community participant has sufficient expertise on working with the free utilities).
 • Kaspersky cannot guarantee that a user's issue will be resolved by submitting a query to the Community.
 • If necessary, Kaspersky employees may ask a user to submit a request to Technical Support using the standard channels for submitting requests (My Kaspersky, Company Account).
 • Community help is provided by Kaspersky employees and by other participants of the Community. Any Community participant who is not banned can respond to open queries.
 • The Community is not intended for advertisements of third-party software, services, or other topics that do not directly relate to resolving issues encountered when working with Kaspersky products.
 • Communication in the Community is regulated by the norms of business correspondence. Any disrespectful treatment of other participants or Kaspersky, obscenities or other violations of business ethics may incur punishments up to and including exclusion from participation in the Community (please refer to the list of violations of Community rules below).
 • Each section of the Community may have its own specific rules that are established by the leaders of the particular section without conflicting with the main rules of the Community.
 • The Community is not intended for discussing other topics that are not related to resolving issues with Kaspersky products. You are advised to conduct all other discussions on the portal of the Kaspersky Fan Club (the link is in the forum header). Threads that are not related to technical support will be deleted by the Community administration.
 • Topics without activity for 90 days will be automatically closed
 • We do not recommend that Technical Support phone numbers are published, as they can be changed at any time, which can be confusing to other forum members.

Kaspersky Community participants may:

 • Create their own queries addressed to other participants of the Community for the purpose of resolving an issue encountered when using a Kaspersky product.
 • Participate in resolving the issues experienced by other users of the Community, mainly by providing their own recommendations and instructions aimed at resolving the issues described in other people's threads.
 • Evaluate the quality of responses by other Community participants using the standard features of the portal (Like, Share, Solution, etc.).
 • Participate in surveys, research, discussions, and beta tests conducted by Kaspersky employees.

The following are considered to be violations of the Kaspersky Community rules:

 • Unethical behavior (obscenity, rudeness, or insults directed at other participants or at the company).
 • Request for the publication of information, including reports and logs, that may contain personal data or confidential data.
 • Flood (creation of meaningless queries or messages).
 • Spam (publication of advertising materials, including in a user signature).
 • Bumping (publication of meaningless messages for the purpose of raising a query to the top of the list).
 • Incitement of conflict based on religion, national or geopolitical affiliation, politics, gender, age, sexual orientation, or other differences between participants of the Community.
 • Publication of links or software from third-party vendors of information security products, or their use when resolving issues (if Kaspersky has already developed similar products).
 • Ignoring the requests of moderators and administrators.
 • Consistent failure to stay on topic (publication of messages that are not aimed at resolving the problem of the person who started the thread).
 • Consistent violation of specific rules of particular sections.
 • Publication of malicious files or links.

 


This topic has been closed for comments

6 replies

Userlevel 5
Badge +1

Topluluğun genel hükümleri:

 

 • Kaspersky Lab ürünü kullanıcıları topluluğu, Kaspersky Lab ürünlerini kullanırken karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla oluşturuldu.
 • Topluluk portalı, ticari lisanslara ve deneme lisanslarına sahip kullanıcılara ve ücretsiz yardımcı programların kullanıcılarına (bir topluluk katılımcısının ücretsiz yardımcı programlarla çalışma konusunda yeterli uzmanlığa sahip olması durumunda) yardım sağlar.
 • Kaspersky Lab, topluluğa bir sorgu göndererek bir kullanıcının sorununun çözüleceğini garanti edemez.
 • Gerekirse, Kaspersky Lab çalışanları bir kullanıcıdan talepleri göndermek için standart kanalları (My Kaspersky, Şirket Hesabı) kullanarak Teknik Desteğe talep göndermesini isteyebilir.
 • Topluluk yardımı, Kaspersky Lab çalışanları ve Topluluğun diğer katılımcıları tarafından sağlanır. Yasaklanmamış herhangi bir Topluluk katılımcısı açık sorulara yanıt verebilir.
 • Topluluk, Kaspersky Lab ürünleriyle çalışırken karşılaşılan sorunları çözmekle doğrudan ilgili olmayan üçüncü taraf yazılımların, hizmetlerin veya diğer konuların reklamlarına yönelik değildir.
 • Topluluk içindeki iletişim, ticari yazışmaların normlarına göre düzenlenir. Diğer katılımcılara, Kaspersky Lab ve çalışanlarına, Yönetimine karşı herhangi bir saygısız muamele, müstehcenlik veya iş ahlakının diğer ihlalleri, Topluluğa katılımdan dışlanma dahil olmak üzere cezalara neden olabilir (Lütfen aşağıdaki Topluluk kurallarının ihlalleri listesine bakın).
 • Topluluğun her bölümünün, belirli bölümün liderleri tarafından, Topluluğun ana kuralları ile çelişmeden oluşturulmuş kendine özgü kuralları olabilir.
 • Topluluk, Kaspersky Lab ürünleriyle ilgili sorunların çözülmesiyle ilgili olmayan diğer konuları tartışmak için tasarlanmamıştır. Diğer tüm tartışmaları Kaspersky Lab Fan Club portalında yapmanız tavsiye edilir (bağlantı forum başlığındadır). Teknik destek ile ilgili olmayan konular, Topluluk yönetimi tarafından silinecektir.
 • 90 gün boyunca etkinlik olmayan konular otomatik olarak kapatılacaktır.
 • Teknik destek telefonlarını forum sitesinde paylaşmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü ilerleyen tarihlerde numaralar değişebileceği için kullanıcılar için kafa karıştırıcı olacaktır.

 

Topluluk katılımcıları şunları yapabilir:

 

 • Bir Kaspersky Lab ürünü kullanırken karşılaşılan bir sorunu çözmek amacıyla Topluluğun diğer katılımcılarına yönelik kendi sorgularınızı oluşturabilirsiniz.
 • Topluluğun diğer kullanıcılarının karşılaştığı sorunların çözümüne, esas olarak diğer kişilerin başlıklarında açıklanan sorunları çözmeyi amaçlayan kendi önerilerini ve talimatlarını sunarak katılabilir.
 • Portalın standart özelliklerini (Beğen, Paylaş, Çözüm, vb.) Kullanarak diğer Topluluk katılımcılarının yanıtlarının kalitesini değerlendirebilir.
 • Kaspersky Lab çalışanları tarafından yürütülen anketlere, araştırmalara, tartışmalara ve beta testlerine katılabilir.

 

Aşağıdakiler Topluluk kurallarının ihlali olarak kabul edilir:

 

 • Etik olmayan davranış (müstehcenlik, edepsizlik veya diğer katılımcılara veya şirkete yönelik hakaretler).
 • Kişisel verileri veya gizli verileri içerebilecek raporlar ve günlükler dahil olmak üzere bilgilerin yayınlanması talep etmek.
 • Flood (anlamsız sorguların veya mesajların oluşturulması).
 • Spam (kullanıcı imzası da dahil olmak üzere reklam materyallerinin yayınlanması)
 • Yukarı çıkartma (bir sorguyu listenin en üstüne çıkarmak amacıyla anlamsız mesajların yayınlanması).
 • Topluluk katılımcıları arasında din, ulusal veya jeopolitik bağlantı, siyaset, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim veya diğer farklılıklara dayalı olarak çatışmanın kışkırtılması.
 • Üçüncü taraf bilgi güvenliği ürünleri satıcılarından bağlantıların veya yazılımların yayınlanması veya bunların sorunları çözerken kullanılması (Kaspersky Lab zaten benzer ürünler geliştirmişse).
 • Moderatörlerin ve yöneticilerin isteklerini göz ardı etmek.
 • Sürekli olarak konu üzerinde kalmaya çalışmak (konuyu başlatan kişinin sorununu çözmeyi amaçlamayan gereksiz mesajların yayınlanması).
 • Belirli bölümlerin belirli kurallarının sürekli ihlali.
 • Kötü amaçlı dosyaların veya bağlantıların yayınlanması.
Userlevel 7
Badge +9

Dispositions générales de la Communauté

 • La communauté des utilisateurs du produit Kaspersky Lab a été créée dans le but de résoudre les problèmes rencontrés lors de l'utilisation des produits Kaspersky Lab.
 • Le portail communautaire fournit une aide aux utilisateurs avec des licences commerciales et des licences d'essai, ainsi qu'aux utilisateurs d'utilitaires gratuits (si un participant de la communauté possède une expertise suffisante pour travailler avec les utilitaires gratuits).
 • Kaspersky Lab ne peut garantir que le problème d'un utilisateur sera résolu en soumettant une requête à la communauté.
 • Si nécessaire, les employés de Kaspersky Lab peuvent demander à un utilisateur de soumettre une demande au support technique en utilisant les canaux standard de soumission des demandes (My Kaspersky, compte d'entreprise).
 • L'aide de la communauté est fournie par les employés de Kaspersky Lab et par d'autres participants de la communauté. Tout participant de la communauté qui n'est pas banni peut répondre aux requêtes ouvertes.
 • La Communauté n'est pas destinée à des publicités de logiciels tiers, des services ou d'autres sujets qui ne sont pas directement liés à la résolution des problèmes rencontrés lors de l'utilisation des produits Kaspersky Lab.
 • La communication dans la Communauté est régie par les normes de la correspondance commerciale. Tout traitement irrespectueux des autres participants ou de Kaspersky Lab, des obscgins ou d'autres violations de l'éthique des affaires peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion de la participation à la Communauté (veuillez vous référer à la liste des violations des règles communautaires ci-dessous).
 • Chaque section de la Communauté peut avoir ses propres règles spécifiques qui sont établies par les dirigeants de la section particulière sans entrer en conflit avec les principales règles de la Communauté.
 • La communauté n'est pas destinée à discuter d'autres sujets qui ne sont pas liés à la résolution des problèmes avec les produits Kaspersky Lab. Il est conseillé de mener toutes les autres discussions sur le portail du Fan Club de Kaspersky Lab (le lien se trouve dans l'en-tête du forum). Les threads qui ne sont pas liés au support technique seront supprimés par l'administration communautaire.
 • Les sujets sans activité pendant 90 jours seront automatiquement fermés
 • Nous recommandons de ne pas publier les numéros de téléphone du Support Technique, car car ceux-ci peuvent être modifiés à tout moment ce qui peut créer de la confusion pour les autres membres du forum.

   

Les participants de la communauté peuvent:

 • Créer leurs propres requêtes adressées aux autres participants de la Communauté dans le but de résoudre un problème rencontré lors de l'utilisation d'un produit Kaspersky Lab.
 • Participez à la résolution des problèmes rencontrés par les autres utilisateurs de la Communauté, principalement en fournissant leurs propres recommandations et instructions visant à résoudre les problèmes décrits dans les fils de discussion des autres.
 • Évaluez la qualité des réponses d’ autres participants de la communauté en utilisant les fonctionnalités standard du portail (J'aime, Partager, Solution, etc.).
 • Participez à des enquêtes, des recherches, des discussions et des tests bêta menés par les employés de Kaspersky Lab.

Sont considérés comme des violations des règles communautaires:

 • Comportement contraire à l'éthique (obscénité, grossièreté ou insultes dirigées contre d'autres participants ou contre l'entreprise).
 • Demande de publication d'informations, y compris des rapports et des journaux, pouvant contenir des données personnelles ou des données confidentielles.
 • Flood (création de requêtes ou de messages sans signification).
 • Spam (publication de matériel publicitaire, y compris dans une signature d'utilisateur).
 • Bumping (publication de messages sans signification dans le but d'élever une requête en haut de la liste).
 • Incitation à un conflit basé sur la religion, l'appartenance nationale ou géopolitique, la politique, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle ou d'autres différences entre les participants de la Communauté.
 • Publication de liens ou de logiciels de fournisseurs tiers de produits de sécurité de l'information, ou leur utilisation lors de la résolution de problèmes (si Kaspersky Lab a déjà développé des produits similaires).
 • Ignorer les demandes des modérateurs et des administrateurs.
 • Inutillement rester sur un sujet qui  pas qui n’est pas résovable  dans la communauté.
 • Violation cohérente des règles spécifiques de sections particulières.
 • Publication de fichiers ou de liens malveillants.

 

Userlevel 7
Badge +8

Allgemeine Bestimmungen der Community

 • Die Community der Benutzer von Kaspersky-Lab-Produkten wurde zu dem Zweck gegründet, Probleme zu lösen, die bei der Verwendung von Kaspersky-Lab-Produkten auftreten.
 • Das Community-Portal bietet Hilfe für Benutzer mit kommerziellen Lizenzen und Testlizenzen sowie für Benutzer kostenloser Hilfsprogramme (wenn ein Community-Teilnehmer über ausreichende Kenntnisse in der Arbeit mit den kostenlosen Hilfsprogrammen verfügt).
 • Kaspersky Lab kann nicht garantieren, dass das Problem eines Benutzers durch eine Anfrage an die Community gelöst werden kann.
 • Im Bedarfsfall können die Mitarbeiter von Kaspersky Lab den Benutzer auffordern, eine Anfrage an den Technischen Support über die Standardkanäle für das Einreichen von Anfragen (My Kaspersky, Firmenaccount) zu stellen.
 • Die Hilfe in der Community wird von Kaspersky-Lab-Mitarbeitern und von anderen Teilnehmern der Community geleistet. Jeder Community-Teilnehmer, der nicht gesperrt ist, kann auf offene Anfragen antworten.
 • Die Community ist nicht für die Werbung für Software und Dienstleistungen von Drittanbietern oder für andere Themen bestimmt, die nicht direkt mit der Lösung von Problemen bei der Arbeit mit Kaspersky-Lab-Produkten zusammenhängen.
 • Die Kommunikation in der Community wird durch die Normen der Geschäftskorrespondenz geregelt. Ein respektloser Umgang mit anderen Teilnehmern oder Kaspersky Lab, Obszönitäten oder andere Verstöße gegen die Geschäftsethik können Strafen bis hin zum Ausschluss von der Teilnahme an der Community nach sich ziehen (siehe Liste der Verstöße gegen die Community-Regeln unten).
 • Jeder Bereich der Community kann seine eigenen spezifischen Regeln haben, die von den Moderatoren des jeweiligen Bereichs festgelegt werden, ohne mit den Hauptregeln der Community in Konflikt zu geraten.
 • Die Community ist nicht dazu bestimmt, andere Themen zu diskutieren, die nicht mit der Lösung von Problemen mit Kaspersky-Lab-Produkten zusammenhängen. Wir empfehlen Ihnen, alle anderen Diskussionen auf dem Portal des Kaspersky Lab Fan Clubs zu führen (der Link befindet sich in der Kopfzeile des Forums). Themen, die nicht mit dem technischen Support zusammenhängen, werden von der Community-Administration gelöscht.
 • Themen, die 90 Tage lang keine Aktivität aufweisen, werden automatisch geschlossen
 • Wir empfehlen, keine Telefonnummern des technischen Supports zu veröffentlichen, da diese jederzeit geändert werden können, was bei anderen Forummitgliedern zu Verwirrung führen kann.

Community-Teilnehmer können:

 • eigene Anfragen an andere Teilnehmer der Community erstellen, um ein Problem zu lösen, das bei der Verwendung eines Kaspersky-Lab-Produkts aufgetreten ist.
 • sich an der Lösung von Problemen anderer Benutzer der Community beteiligen, vor allem durch eigene Empfehlungen und Anleitungen zur Lösung der in den Threads anderer Personen beschriebenen Probleme.
 • die Qualität der Antworten anderer Community-Teilnehmer mit Hilfe der Standardfunktionen des Portals (Like, Share, Solution, etc.) bewerten.
 • An Umfragen, Untersuchungen, Diskussionen und Beta-Tests teilnehmen, die von Mitarbeitern von Kaspersky Lab durchgeführt werden.

Als Verstöße gegen die Community-Regeln werden angesehen:

 • Unethisches Verhalten (Obszönität, Unhöflichkeit oder Beleidigungen, die sich gegen andere Teilnehmer oder das Unternehmen richten).
 • Aufforderung zur Veröffentlichung von Informationen, einschließlich Berichten und Protokollen, die persönliche Daten oder vertrauliche Daten enthalten können.
 • Flood (Erstellung von sinnlosen Abfragen oder Nachrichten).
 • Spam (Veröffentlichung von Werbematerialien, auch in einer Benutzersignatur).
 • Bumping (Veröffentlichung von sinnlosen Nachrichten mit dem Ziel, eine Anfrage an die Spitze der Liste zu bringen).
 • Anstiftung zu Konflikten aufgrund von Religion, nationaler oder geopolitischer Zugehörigkeit, Politik, Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung oder anderen Unterschieden zwischen Teilnehmern der Community.
 • Veröffentlichung von Links oder Software von Drittanbietern von Informationssicherheitsprodukten oder deren Verwendung bei der Lösung von Problemen (wenn Kaspersky Lab bereits ähnliche Produkte entwickelt hat).
 • Ignorieren der Aufforderungen von Moderatoren und Administratoren.
 • Permanente Nichteinhaltung des Themas (Veröffentlichung von Nachrichten, die nicht auf die Lösung des Problems der Person abzielen, die den Thread gestartet hat).
 • Ständiger Verstoß gegen die Regeln bestimmter Bereiche.
 • Veröffentlichung von bösartigen Dateien oder Links.
Userlevel 7
Badge +11

Disposiciones generales de la Comunidad

 • La Comunidad de usuarios de productos de Kaspersky Lab se creó con el propósito de resolver los problemas encontrados al usar los productos de Kaspersky Lab.
 • El portal de la Comunidad proporciona ayuda a los usuarios con licencias comerciales y licencias de prueba, y a los usuarios de utilidades gratuitas (si un participante de la Comunidad tiene suficiente experiencia en el trabajo con las utilidades gratuitas).
 • Kaspersky Lab no puede garantizar que el problema de un usuario se resuelva enviando una consulta a la Comunidad.
 • Si es necesario, los empleados de Kaspersky Lab pueden pedirle a un usuario que envíe una solicitud al Soporte Técnico utilizando los canales estándar para enviar solicitudes (My Kaspersky, Kaspersky Company Account).
 • La ayuda de la Comunidad la proporcionan los empleados de Kaspersky Lab y otros participantes de la Comunidad. Cualquier participante de la Comunidad que no esté bloqueado puede responder a las consultas abiertas.
 • La Comunidad no está destinada a anuncios de software, servicios u otros temas de terceros que no se relacionen directamente con la resolución de problemas encontrados al trabajar con productos de Kaspersky Lab.
 • La comunicación en la Comunidad está regulada por las normas de correspondencia comercial. Cualquier trato irrespetuoso de otros participantes o de Kaspersky Lab, obscenidades u otras violaciones de la ética empresarial puede conllevar sanciones que pueden incluir la exclusión de la participación en la Comunidad (consulte la lista de violaciones de las reglas de la Comunidad a continuación).
 • Cada sección de la Comunidad puede tener sus propias reglas específicas que son establecidas por los líderes de la sección en particular sin entrar en conflicto con las reglas principales de la Comunidad.
 • La Comunidad no está destinada a discutir otros temas que no estén relacionados con la resolución de problemas con los productos de Kaspersky Lab. Se le recomienda que lleve a cabo todas las demás discusiones en el portal del Club de Fans de Kaspersky Lab (el enlace está en el encabezado del foro). La administración de la comunidad eliminará los hilos que no estén relacionados con el soporte técnico.
 • Los temas sin actividad durante 90 días se cerrarán automáticamente

 

Los participantes de la comunidad pueden:

 • Cree sus propias consultas dirigidas a otros participantes de la Comunidad con el fin de resolver un problema encontrado al utilizar un producto de Kaspersky Lab.
 • Participar en la resolución de las incidencias vividas por otros usuarios de la Comunidad, principalmente aportando sus propias recomendaciones e instrucciones destinadas a resolver las incidencias descritas en los hilos de otras personas.
 • Evalúe la calidad de las respuestas de otros participantes de la Comunidad utilizando las funciones estándar del portal (Me gusta, Compartir, Solución, etc.).
 • Participe en encuestas, investigaciones, debates y pruebas beta realizadas por empleados de Kaspersky Lab.

 

Se consideran infracciones de las normas comunitarias las siguientes:

 • Comportamiento poco ético (obscenidades, groserías o insultos dirigidos a otros participantes o a la empresa).
 • Solicitud de publicación de información, incluidos informes y registros, que puedan contener datos personales o confidenciales.
 • Flood (creación de consultas o mensajes sin sentido).
 • Spam (publicación de materiales publicitarios, incluida la firma de un usuario).
 • Bumping (publicación de mensajes sin sentido con el fin de llevar una consulta al principio de la lista).
 • Incitación al conflicto por motivos de religión, afiliación nacional o geopolítica, política, género, edad, orientación sexual u otras diferencias entre los participantes de la Comunidad.
 • Publicación de enlaces o software de terceros proveedores de productos de seguridad de la información, o su uso para resolver problemas (si Kaspersky Lab ya ha desarrollado productos similares).
 • Ignorar las solicitudes de moderadores y administradores.
 • Fracaso constante para mantenerse en el tema (publicación de mensajes que no tienen como objetivo resolver el problema de la persona que inició el hilo).
 • Violación constante de reglas específicas de secciones particulares.
 • Publicación de archivos o enlaces maliciosos.
Userlevel 7
Badge +6

 Disposizioni generali della Comunità

 • La comunità degli utenti dei prodotti Kaspersky Lab è stata creata allo scopo di risolvere i problemi riscontrati durante l'utilizzo dei prodotti Kaspersky Lab.
 • Il portale della comunità fornisce assistenza agli utenti con licenze commerciali e licenze di prova e agli utenti di prodotti gratuiti (se un partecipante alla comunità ha sufficiente esperienza nell'utilizzo di prodotti gratuiti).
 • Kaspersky Lab non può garantire che il problema di un utente verrà risolto inviando una richiesta di aiuto alla comunità.
 • Se necessario, i dipendenti di Kaspersky Lab possono chiedere a un utente di inviare una richiesta all'Assistenza tecnica utilizzando i canali standard per l'invio delle richieste (My Kaspersky, Account aziendale).
 • L'aiuto della comunità viene fornito dai dipendenti di Kaspersky Lab e da altri partecipanti alla comunità. Qualsiasi partecipante alla comunità che non sia stato bannato può rispondere alle domande aperte.
 • La comunità non è destinata alla pubblicità di software, servizi o altri argomenti di terze parti che non siano direttamente correlati alla risoluzione dei problemi riscontrati durante l'utilizzo dei prodotti Kaspersky Lab.
 • La comunicazione nella Comunità è regolata dalle norme della corrispondenza commerciale. Qualsiasi trattamento irrispettoso di altri partecipanti o di Kaspersky Lab, oscenità o altre violazioni dell'etica aziendale può incorrere in sanzioni fino all'esclusione dalla partecipazione alla Comunità (fare riferimento all'elenco delle violazioni delle regole della Comunità di seguito).
 • Ogni sezione della Comunità può avere le proprie regole specifiche che vengono stabilite dai responsabili della sezione particolare senza entrare in conflitto con le regole principali della Comunità.
 • La comunità non è concepita per discutere altri argomenti non correlati alla risoluzione di problemi con i prodotti Kaspersky Lab. Si consiglia di condurre tutte le altre discussioni sul portale del Kaspersky Lab Fan Club (il collegamento si trova nell'intestazione del forum). I threads non correlati al supporto tecnico verranno eliminati dall'amministrazione della Comunità.
 • Gli argomenti senza attività per 90 giorni verranno chiusi automaticamente

 

I partecipanti alla comunità possono:

 • Creare le proprie richieste indirizzate ad altri partecipanti alla comunità allo scopo di risolvere un problema riscontrato durante l'utilizzo di un prodotto Kaspersky Lab.
 • Partecipare alla risoluzione dei problemi riscontrati da altri utenti della Comunità, principalmente fornendo proprie raccomandazioni e istruzioni volte a risolvere i problemi descritti nei threads di altre persone.
 • Valutare la qualità delle risposte degli altri partecipanti alla Comunità utilizzando le funzionalità standard del portale (Mi piace, Condividi, Soluzione, ecc.).
 • Partecipa a sondaggi, ricerche, discussioni ed ai beta test condotti dai dipendenti di Kaspersky Lab.

 

Sono considerate violazioni delle regole della Comunità:

 • Comportamento non etico (oscenità, maleducazione o insulti rivolti ad altri partecipanti o all'azienda).
 • Richiesta di pubblicazione di informazioni, inclusi rapporti e log, che possono contenere dati personali o dati riservati.
 • Flood (creazione di richieste o messaggi privi di significato).
 • Spam (pubblicazione di materiale pubblicitario, inclusa la firma dell'utente).
 • Bumping (pubblicazione di messaggi privi di significato allo scopo di portare una richiesta in cima alla lista).
 • Istigazione al conflitto basata su religione, appartenenza nazionale o geopolitica, politica, sesso, età, orientamento sessuale o altre differenze tra i partecipanti alla Comunità.
 • Pubblicazione di collegamenti o software di fornitori di terze parti di prodotti per la sicurezza delle informazioni o loro utilizzo per la risoluzione di problemi (se Kaspersky Lab ha già sviluppato prodotti simili).
 • Ignorando le richieste di moderatori e amministratori.
 • Costante mancata attinenza  al tema (pubblicazione di messaggi non finalizzati alla risoluzione del problema della persona che ha avviato il thread).
 • Violazione costante di regole specifiche di sezioni particolari.
 • Pubblicazione di file o collegamenti dannosi.
Userlevel 7
Badge +9

Algemene bepalingen van de Gemeenschap

 • De Kasperksy Gmeenschap is gemaakt voor het oplossen van problemen die zich voordoen tijdens het gebruik van Kaspersky Lab-producten.
 • Het communityportaal biedt hulp aan gebruikers met commerciële licenties en proeflicenties, en aan gebruikers van gratis hulpprogramma's dit indien een deelnemer uit de Gemeenschap voldoende expertise heeft in het werken met de gratis hulpprogramma's).
 • Kaspersky Lab kan niet garanderen dat het probleem van een gebruiker wordt opgelost door een vraag in te dienen op het Forum..
 • Indien nodig kunnen medewerkers van Kaspersky Lab een gebruiker vragen om een verzoek in te dienen bij Technische Ondersteuning via de standaardkanalen voor het indienen van verzoeken (My Kaspersky).
 • Community hulp wordt geboden door Kaspersky Lab medewerkers en door andere deelnemers van de gemeenschap. Elke deelnemer aan de gmeenschap die niet is verbannen, kan reageren op open vragen.
 • Deze gemeenschap is niet bedoeld voor advertenties van software, services of andere onderwerpen van derden die niet rechtstreeks verband houden met het oplossen van problemen die zich voordoen bij het werken met Kaspersky Lab-producten.
 • De communicatie in de Gemeenschap  wordt geregeld door de normen van zakelijke correspondentie. Elke respectloze behandeling of obsceniteiten of andere schendingen van de bedrijfsethiek  gericht naar  andere deelnemers of Kaspersky Lab mederwekers, kan straffen oplopen tot en met uitsluiting van deelname aan de Gemeenschap (zie de lijst van schendingen van de Forum regels hieronder).
 • Elk deel van het Forum  kan zijn eigen specifieke regels hebben die door de leiders van de specifieke afdeling zijn vastgesteld zonder in strijd te zijn met de belangrijkste regels van de Gemeenschap.
 • Deze gemeenschap is niet bedoeld voor het bespreken van andere onderwerpen die niet gerelateerd zijn aan het oplossen van problemen met Kaspersky Lab-producten. U wordt geadviseerd om alle andere discussies op het portaal van de Kaspersky Lab Fan Club (de link is in de Forum Header) te voeren. Onderwerpen die geen verband houden met technische ondersteuning, worden door de Forum Administratie verwijderd.
 • Onderwerpen zonder activiteit gedurende 90 dagen worden automatisch gesloten
 • We raden niet aan om telefoonnummers van de Technische Ondersteuning te publiceren, omdat deze op elk moment kunnen worden gewijzigd wat verwarrend kan zijn voor andere Forumleden.

 

Deelnemers aan de Gemeenschap kunnen:

 • Hun eigen vragen richten aan andere deelnemers van de gemeenschap met het oog op het oplossen van een probleem dat is opgetreden bij het gebruik van een Kaspersky Lab-product.
 • Deelnemen aan het oplossen van de problemen die andere gebruikers van het Forum  ondervinden, voornamelijk door het verstrekken van hun eigen aanbevelingen en instructies bedoeld voor het oplossen van de problemen beschreven in Topics van andere mensen.
 • Een evualuatie uitbrengen i.v.m. de kwaliteit van de reacties van andere deelnemers aan de Gemeenschap met behulp van de standaardfuncties van het portaal (Zoals, Delen, Oplossing, enz.).
 • Deelnemen aan enquêtes, onderzoeken , discussies en bèta testen uitgevoerd door medewerkers van Kaspersky Lab.


Volgende bepalingen worden als schending van de gemeenschap voorschriften beschouwd:

 • Onethisch gedrag zoals obsceniteit, grofheid, of beledigingen gericht aan andere deelnemers of aan het bedrijf.
 • Verzoek om publicatie van informatie, inclusief rapporten en logboeken, die persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens kunnen bevatten.
 • Flood : Betekenisloze vragen of berichten posten.
 • Spam : Publicatie van reclamemateriaal, ook in de handtekening van de gebruiker.
 • Bump  : Publicatie van betekenisloze berichten met het oog op het verhogen van een Post naar de top van de lijst.
 • Het aanzetten tot conflicten op grond van godsdienst, nationale of geopolitieke band, politiek, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen deelnemers van de Gemeenschap.
 • Publicatie van links of software van externe leveranciers van andere beveiligingsproducten, of het gebruik ervan bij het oplossen van problemen indien Kaspersky Lab al vergelijkbare producten heeft ontwikkeld.
 • Het negeren van de verzoeken van moderators en Forum beheerders.
 • Onnodig in een onderwerp aandringen dat niet oplosbaar is door de gemeenschap
 • Terugkerende schendingen  van specifieke regels van bepaalde secties.
 • Publicatie van schadelijke bestanden of links.